ASDI - Jawatankuasa Syariah

 

Dr Ab. Halim bin Muhammad

Dr Ab. Halim bin Muhammad berkelulusan Ijazah Sarjana Muda dalam Syariah dan Undang-undang dari Universiti Al-Azhar, Mesir, pada tahun 1972 dan telah menamatkan Ijazah Ph.D pada tahun 1977 dalam bidang yang sama dari Universiti St. Andrews. Beliau mula berkhidmat sebagai Pensyarah Syariah pada tahun 1974 hingga 2000 di Fakluti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Semenjak tahun 1982, beliau telah menghasilkan banyak penulisan terutama yang berkait dengan undang-undang islam. Antaranya termasuk pengaruh mashab shafii, usul fiqh, tasawwur islam, adab berijtihad dan berikhtilaf dan risalah tarbiyyah. Beliau juga merupakan bekas penulis dan pakar rujuk buku teks KBSM.

Beliau pernah berkhidmat sebagai Penasihat Syariah dan ahli Jawatankuasa Syariah di beberapa organisasai korporat seperti di Lembaga Tabung Haji, Bank Negara Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka dan Takaful Nasional serta di beberapa institusi kewangan dan bank seperti Bank Rakyat, Bank RHB dan Bank Pembangunan. Beliau juga pernah dilantik sebagai penasihat Syariah bagi Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

Pada masa sekarang, Dr. Ab. Halim bin Muhammad ialah Ahli Jawatankuasa Syariah Amanah Saham ANGKASA, Bank Muamalat Malaysia Berhad, Apex Investment Services Berhad (Dana-dana Syariah) dan Al-'Aqar Healthcare REIT. Beliau mula dilantik sebagai Ahli Jawatankuasa Syariah ASDI pada 1 April 2006.

 

 

 Abdul Halim bin Awang @ Sulong

Abdul Halim bin Awang @ Sulong dilantik sebagai Ahli Jawatankuasa Syariah Amanah Saham Darul Iman pada 28 April 2017. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Syariah (Jayyid) dari Universiti Islam Madinah, Arab Saudi pada tahun 1995 dan Ijazah Sarjana (Fiqh dan Usul Fiqh dan Usuluddin) dari Universiti Dar Hadis Al Hassaniah Rabat, Morocco pada tahun 1997. Beliau sekarang sedang menyambung pengajian di peringkat Ijazah Kedoktoran (Ph.D) di Universiti Malaya.

 

Abdul Halim bin Awang @ Sulong merupakan Pensyarah Pengajian Kontemporari Islam (1998 – sekarang) di Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), tenaga pengajar dalam slot rancangan agama (Fiqh Muamalat) di Radio Terengganu FM (2004 – sekarang) dan penceramah dan pakar motivasi di Institut latihan Islam Malaysia, Wilayah Timur (ILTM) (2010 – sekarang).

 

Beliau pernah berkhidmat di Jabatan Mufti, Negeri Terengganu (2008 - 2010), Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu, Majlis Fatwa Negeri Terengganu (2008 -2009), Ahli Lembaga Pengarah, Syarikat Pajak Gadai Ar Rahnu, Negeri Terengganu dan Menggubal sukatan pelajaran dan buku teks Sekolah Menengah Imtiyaz Negeri Terengganu (2010).

 

Sebelum dilantik sebagai Ahli Jawatankuasa Syariah ASDI, beliau telah mengikuti kursus-kursus/latihan-latihan yang dianjurkan oleh Securities Industry Development Corporation (SIDC) dan Islamic Banking and Finance Institute Malaysia seperti Shariah Professionals Programme for Islamic Capital Market dan i-Advisory Module  dan Islamic Fund Management  dan lain-lain kursus yang berkaitan dengan industri unit amanah.

 Prof. Dr. Muhamad Rahimi bin Osman

Prof. Dr. Muhamad Rahimi Osman telah dilantik sebagai ahli Jawatankuasa Syariah Amanah Saham Darul Iman pada 18 Jun 2016. Beliau kini merupakan Dekan Akademi Pengajian Islam Kontemporari di Universiti Teknologi MARA (UiTM), Shah Alam. Dr. Muhamad Rahimi menyertai UiTM, Shah Alam pada tahun 1988 sebagai staf akademik di Pusat Pendidikan Islam. Di UiTM, beliau telah memegang beberapa jawatan pentadbiran, termasuk Penyelaras Sains Islam sosial, Ketua Unit Zakat Timbalan Pengarah Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU) dan Pengarah Zakat Research Institute of Malaysia (IKaZ).

Dr. Muhamad Rahimi merupakan ahli Persatuan Penasihat Shariah bagi Kewangan Islam Malaysia (ASAS), ahli Jawatankuasa Syariah Syarikat Takaful Malaysia Berhad (1 Jan 2015 – 31 Dis 2017), Ahli Majlis Dakwah Negara (MDN) YADIM dan Panel Pakar dan Penilai Manuskrip Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau juga adalah ahli Senat Universiti serta ahli Majlis Dekan Pengajian Islam, Institusi Pengajian Tinggi Malaysia dan beberapa jawatankuasa lain di dalam dan di luar universiti. 

Dr. Muhammad Rahimi telah menulis buku-buku dan kertas kerja yang dibentangkan di seminar kebangsaan dan antarabangsa yang berkaitan dengan ekonomi, perbankan dan kewangan Islam. Artikel beliau telah diterbitkan dalam jurnal tempatan dan antarabangsa.

Dr. Muhammad Rahimi memegang Ijazah Sarjana Muda Syariah (Kepujian) dari Universiti Malaya. Beliau memperolehi Ijazah Sarjana dalam bidang Ekonomi Islam dari Universiti Yarmouk, Jordan dan Doktor Falsafah (PhD) dalam Perbankan Islam dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

 Prof. Madya Dr. Rusni binti Hassan

Dr. Rusni binti Hassan adalah Profesor Madya dan Timbalan Dekan di Institut Perbankan dan Kewangan Islam, IIUM. Beliau pernah menjadi ahli Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia, dari 2010 hingga 2016. Selain daripada itu, beliau juga menjadi ahli Jawatankuasa Syariah bagi beberapa institusi di Malaysia termasuk Persatuan Institusi Perbankan Islam Malaysia (AIBIM) dan Hong Leong Islamic Bank Bhd.

 

Di peringkat antarabangsa, beliau adalah ahli Jawatankuasa Syariah bagi Perbadanan Pembangunan Perumahan Perbadanan dan Perbadanan Pembangunan Perumahan, Maldives. Beliau merupakan Penasihat Shariah berdaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Beliau juga aktif dalam Persatuan Penasihat Syariah dalam Kewangan Islam Malaysia (ASAS) dan Penasihat Kewangan Islam Antarabangsa (ICIFE) di mana beliau adalah Setiausaha dan Penolong Setiausaha bagi kedua-dua persatuan itu.

 

Beliau banyak memberi ucapan dalam seminar, bengkel, persidangan, dan latihan mengenai pelbagai isu Kewangan Islam. Penerbitannya termasuk buku mengenai Perbankan Islam dan Takaful, Perbankan Islam di bawah Undang-undang Malaysia, Tadbir Urus Korporat Institusi Kewangan Islam, dan banyak artikel dalam jurnal tempatan dan antarabangsa.

 

Beliau telah menerima anugerah sebagai Penyelidik yang Megah di IIUM pada tahun 2012. Kerja-kerja dan sumbangannya kepada Kewangan Islam juga telah diiktiraf di peringkat antarabangsa apabila dia disenaraikan di antara 10 Wanita Terbaik dalam Kewangan Islam oleh CPI Financial pada tahun 2013 dan telah dianugerahkan sebagai Wanita Wanita Paling Berbakat dalam Perbankan Islam, Anugerah Kecemerlangan Perbankan Islam Asia, CMO Asia, 2014; dan Wanita Cemerlang dalam sumbangan beliau dalam bidang Kewangan dan Undang-undang Islam oleh Anugerah Wanita Venus Antarabangsa (VIWA 2016).